Сертификация и валидиране

-
Certificates

Сертификат Europass

Най-надеждният европейски инструмент за управление на вашето обучение и кариера.

Независимо дали все още учите, тъкмо започвате първата си работа или търсите нови предизвикателства, EUROPASS ви дава възможност да представяте ефективно уменията и квалификациите си в Европа. Европейската комисия предлага тази услуга безплатно на 29 различни езика.
>Направете следващата крачка във вашето обучение или кариера

EUROPASS ви насърчава да направите следващата крачка във вашето обучение или кариера, като ви:

Валидиране

Валидирането е процес на оценяване, признаване и официално документиране на съответствието между придобити чрез неформално и самостоятелно учене знания, умения и компетентности държавните образователни изисквания за професията.

Вероятно Вие притежавате знания, умения и компетентности, придобити от Вас ежедневно на работното място, докато домакинствате или помагате в семейния бизнес, докато участвате в дейността на различни структури на гражданското общество, чрез възможностите на виртуалното пространство и др.
Валидирайте Вашите знания, умения и компетентности!

Кой има право да валидира знанията, уменията и компетентностите си?

Необходими  документи и доказателства.
Трудова книжка , длъжностна характеристика, атестация от работодател или препоръки.

. А ако липсват документи се  попълва тест, който ще послужи за идентифициране на знанията Ви по отделните компетенции, а с изпълнение на определена практическа задача ще докажете и практическите си умения. Знанията и уменията Ви ще бъдат оценени от назначена комисия по валидиране.


След успешно приключване на процеса, Вие ще получите сертификат за валидиране на професионална квалификация по професия или по част от професия. В сертификата за валидиране се вписва наименованието на успешно валидираната професия или част от професия, включените в нея професионални компетентности или резултати от ученето. Притежателят на сертификат за валидиране на професионална квалификация по част от професията има  права и възможности, както притежателя на удостоверение за професионално обучение и на свидетелство за професионална квалификация.

Валидиране на придобития от вас опит, чрез неформално обучение

Дава възможност за „визуализация“ на знанията, уменията и компетентностите Ви, придобити чрез неформално или самостоятелно учене;

Създава нови възможности за признаване на квалификация, ако сте напуснали преждевременно обучението си по професия;

Разширява достъпа Ви до формално образование и обучение;

Подобрява мотивацията Ви за учене и развитие;

Повишава възможността за трудова реализация, за запазване на работното място, за по-добро кариерно развитие, за повишаване на трудовото Ви възнаграждение;

Дава Ви възможност за по-бърз и по- гъвкав път за получаване на документ за придобита квалификация в сравнение с традиционното обучение

Позволява уменията, които сте натрупали в живота, да придобият пазарна стойност.