ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „АУРА” ООД, наричано по-долу

ЦПО „АУРА”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://www.aura-college.com / (наричани по-долу Потребители), от друга.

„АУРА” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 202782801, Лицензия 2017121364 от НАПОО,МС на РБ  със седалище и адрес на управление: гр.Варна  ул. Радост 49 А  пк.9000 Телефон:0899191118, адрес на електронна поща: aurabg@mail.bg

 Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта http://www.aura-college.com (наричани за краткост Услуги).

С визуализирането на http://www.aura-college.com / всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. Настоящият документ съдържа информация за дейността на ЦПО „АУРА” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от ЦПО „АУРА”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки Потребител и за сключването на договора между него и ЦПО„АУРА”. С натискане на виртуален бутон „Регистрация“ или друг аналогичен текст се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от ЦПО „АУРА” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. ЦПО„АУРА” e електронна платформа достъпна на сайта http://www.aura-college.com , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за предоставяне на услуги.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 3 (1) ЦПО„АУРА” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог- файлове на сървъра на http://www.aura-college.com  и на IP адреса на Потребителя.

(2) По силата на настоящите условия и след ефективна регистрация на Потребителя ЦПО „АУРА” има право да събира и използва информация след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от ЦПО „АУРА” .

(3) С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана при спазване на настоящите условия, както и законодателния ред за това .

Чл. 4 (1)ЦПО „АУРА” отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.ЦПО „АУРА” полага дължимата грижа за охраняване на предоставената от Потребителите информация при и по повод регистрацията им в електронната платформа.

(2). При регистрацията от страна на ЦПО „АУРА” са посочени данните , които са задължителни, както и такива които Потребителите могат да изберат да предоставят доброволно .

Чл. 5 (1) При регистрацията си Потребителят получава достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „АУРА”  чрез уникално потребителско име и парола .

(2) Регистрираното от Потребителя уникално потребителско име му дава права единствено в рамките на електронната платформа на ЦПО „АУРА” .За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

(3) Предоставените от потребителя лични данни могат да бъдат коригирани само от него.

ЗАПИСВАНЕ ЗА УСЛУГА ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ЦПО”АУРА”

Чл. 6 (1) Договорите за услуги и пакети предлагани от ЦПО „АУРА” могат да бъдат сключвани чрез записване на електронната платформа или чрез договор в офиса на Дружеството.

(2) Когато Потребителя е записал услуга чрез електронната платформа Договорът се счита за сключен от момента на потвърждаването от ЦПО „АУРА” за приемането .

Чл. 7 (1) Услугата се заявява след регистрация на Потребителя с потребителско име и парола.

(2) След избиране на една или повече услуги, предлагани на уебсайта на ЦПО „АУРА” Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Чл. 8 (1) Цените на услугите и пакетите , предлагани в електронната платформа, са тези, посочени на уебсайта на ЦПО „АУРА” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите са крайни и включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му ;Цените са посочени в лева ( BGN ).

Чл. 9 Цените на предлаганите услуги могат да бъдат променяни еднострастранно от ЦПО „АУРА” във всеки един момент и без предизвестие като тези промени не засягат вече извършени поръчки.

Чл. 10.ЦПО„АУРА” може да предоставя отстъпки за предлаганите услуги и пакети . Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

Чл. 11 (1) Потребителят може да заплати цената с плащане по банков път, в брой и paypal.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА УСЛУГА И/ ИЛИ ЗАМЯНА

Чл. 12 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, като дължимите обезщетения и неустойки са съобразно отказа , а именно :

  • В срок до един месеца преди предоставяне на услугата ЦПО „АУРА” има право да задържи 95%(деведесет и пет процента)от платената цена на пълния курс за професия „Козметик”
  • В срок до два седмици преди предоставяне на услугата ЦПО „АУРА” има право да задържи 50%(педесет  процента) от платената цена на пълния курс за професия „Козметик”
  • В срок до едина седмица преди предоставяне на услугата „АУРА” има право да задържи 25%(деветдесет и пет процента) от платената цена на пълния курс за професия „Козметик”
  • След предоставянето на услугата и стартиране на курс  по модули за професия „Козметик” ЦПО „АУРА” има право да задържи 100%( сто процента) от сумата .

(2) Прекратяването е валидно с едностранно уведомление от Потребителя в писмен вид по имейл или с препоръчана поща до търговския адрес на ЦПО „АУРА”

Чл. 13 (1) Потребителят има право да поиска замяна на дати за предоставяне на услуги , а ЦПО „АУРА” приема изменението, в случай ,че такова е вътзможно и същото е заявено в срок до шест месеца преди датата на първоначално заявената услуга.

(2) В условията на предходната алинея ,при приета замяна Потребителят не дължи обезщетения и /или неустойки .

Чл.14.ЦПО „АУРА” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 15 (1) Съгласно Закона за авторското право и сродните права всички права на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, ангажирани в дейността , организирането и предоставянето на услугите на ЦПО „АУРА” както и тези на уебсайта са обект на закрила и принадлежат на ЦПО „АУРА” и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) Правата на Потребителя при регистрация се ограничава до клиентските му права и не включва правото да ползва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост.

(3) При копиране или възпроизвеждане на информация , както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ЦПО „АУРА” Дружеството има право да търси обезщетение за всички вреди в пълен обем.

(4) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от ЦПО „АУРА” услуги да спазва приложимите норми и правила , както и нормите на морала и етиката в общуването ; Потребителят се задължава да не извършва действия изразяващи се в намеса в действието на системата, да не осъществява достъп извън предоставения, да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на ЦПО „АУРА”; Да не извършва злоумишлени действия .

(5) ЦПО„АУРА” има правото да деактивира и/ или ограничи достъп , включително и да заличи потребителското име и паролата на Потребител при нарушаване на правилата по- горе.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 16 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.